top of page

NOVÉ VÝUKOVÉ CENTRUM 3LF UK

ODMĚNA V ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI

Místo:
Praha


Klient:
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta


Autoři:


Rangherka 5:

Jindřich Starý

Michal Schwarz

Lennox architekti:

Markéta Smrčková
Tomáš Starý

Petra Pekarová

Termíny:     
Soutěž:        11 / 2022 

Vizualizace:

Doušek Záborksý

PRINCIPY

Cílem soutěže je získat komplexní architektonický návrh novostavby výstavby výukového centra pro 3.LF UK (objekt B). Soutěž je však neopakovatelnou příležitostí o kampusu fakulty přemýšlet jako o celku a vytvořit funkční organismus školy, kde rozdělení na budovu A a B je nepodstatné a vyjadřuje pouze dobu vzniku.

Výchozím bodem našeho návrhu je scelení staré a nové části do vyváženého komplexu - univerzální platformy pro vzdělávání, výměnu zkušeností, názorů i potkávání. Toto vše umístěné a správně zapojené do původního areálu SZU.

 

MÍSTO

Místo leží na jižní hranici pavilónového areálu SZU na rozhraní Vinohrad a Vršovic, vybudovaného ve 20. letech minulého století. Charakter a měřítko areálu lze na první pohled vnímat jako těžko slučitelné s požadavkem na vznik velké dostavby 3.LF UK, stejně jako se stávající budovou děkanátu. Nicméně právě budova A, posunula význam místa a stala se lokálním centrem tohoto úseku Ruské ulice. Budova A je zároveň svou nekomplikovanou dispozicí a jakoby neukončenou formou v podobě slepých štítů, připravena pro další rozvoj. Téměř by se dalo konstatovat, že v omezených možnostech panelového systému byla zakódována vize dalšího rozvoje.

 

KONCEPCE

Navrhli jsme dům, který v maximální možné míře navazuje na stávající budovu A. Dům je nízký a výškově splývá se zeleným pásem, který lemuje celou Ruskou ulici. Jeho faktické vložení na úplnou hranu areálu SZU je opodstatněné vzhledem k významu budovy. Umístění domu jasně definuje veřejný prostor, který neparazituje na plochách původního areálu. Dům je hranou areálu, ale veřejný prostor v parteru plynule přechází dovnitř.

 

Vstupní hala je bohatě dimenzovaným horizontálním prostorem, který volně plyne celým komplexem. Vnitřní ulice, kde se nejvíce uplatňuje princip propojení staré a nové budovy, interiéru a exteriéru. Jeden vstup potvrzuje vytvoření celku jedné školy. Hala je na jedné straně zakončena existujícími posluchárnami, na druhé novou aulou. Meziprostor nabízí vše ostatní spojené s chodem školy, ale také možnost pobytu ve venkovních atriích.

 

Dispozice výukových podlaží je napojena v zakončení komunikací budovy A. Těžiště nové stavby je v rozvinutí podélné hmoty do hloubky parcely, kde dojde k vertikálnímu propojení všech podlaží. Uspořádání ploch je pojato jako pestrý mix funkcí, tak aby docházelo k pozitivním interakcím. Prostory staré a nové části se vzájemně doplňují. Utilitární dispozici staré části vyvažují velkorysejší prostory nové části. Vertikální komunikace staré části jsou v dosahu nové části. Studovny jsou umístěny v klidnějších částech budovy a jsou orientovány do okolní zeleně. Oproti stavebnímu programu jsou posíleny a jsou v blízkosti neformálnějších relaxačních míst. Učebny nabízí variabilní uspořádání výuky a umožňují výhledové zmenšení studijních skupin (rozdělení na 2x30).

 

Simulační centrum chápeme jako pojítko mezi studiem a praxí. V návrhu mu přisuzujeme spektakulární hmotu, nasazenou na klidnou podnož studijních prostor. Stává se „korunou“ budovy, upozorňující na procesy výuky. Zároveň opět zapojuje hmotu budovy A do areálu.

 

PROVOZ

Suterén nové části využívá rozvinutí dispozice od východního cípu parcely po západní. Na nejméně frekventovaném místě, na východním konci, je umístěn vjezd a výjezd z podzemního servisního podlaží s parkingem a technologiemi. Tímto krokem získáváme nerušený veřejný prostor téměř bez dopravy, (druhý výjezd je pouze pro krátkodobé návštěvy). Parking pokračuje do podzemního zásobovacího dvora. Dvůr je propojen se starou budovou a pro servis severní části budovy A je navržena dopravní zdvižná plošina. Únik z CHÚC je zachován, ale předpokládáme celkovou revizi požárně bezpečnostního řešení celku.

 

 

KRAJINÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Existující zeleň lze sledovat ve dvou formách – zelený pás lemující Ruskou ulici a parkový areál SZU. Zelený pás navrhujeme revitalizovat a zapojit do koncepce domu, aby bylo posíleno odclonění od rušné ulice. Zároveň je možné zelený pás využívat jako stíněný pobytový a komunikační prostor. Park, respektive škola v parku, je atraktivním atributem celého komplexu. Vnitřní atria, terasy a zelená intenzivní střecha jsou další vrstvou intimnějších venkovních prostor školy, nabízejí různé kvality, od pobytových, rušnějších až po klidné plně zelené prostory.

Předpokládáme využití vegetačních ploch střechy pro šetrné hospodaření s dešťovou vodou. Střecha bude osázena bohatším sortimentem trvalek, travin a vybranými druhy keřů.

 

 

TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Konstrukčně je stavba řešena jako monolitický systém sloupů a desek. Desky chápeme jako platformy pro jednotlivé funkce školy po obvodu lemované nízkým parapetem a kontinuálním oknem, zajišťujícím rovnoměrné osvětlení prostorů.

 

V reakci na orientaci ke světovým stranám parapety prohlubujeme pro stínění, zároveň je využíváme pro umístění technologických rozvodů vzt a vytápění. Parapet integruje rozvod rekuperovaného / dodávaného vzduchu, (odvod vzduchu je svislými trasami). Systém je doplněn topnými tělesy, aby vytápění nebylo pouze teplovzdušné a vzt v provozu 24/7. Předpokládáme hygienické větrání, rekuperaci, adiabatické zvlhčování vzduchu, chlazení externího větracího vzduchu. Dále napojení na horkovod, předehřev čerpadly a zapojení obnovitelných zdrojů ve formě fotovoltaického systému výkonu cca 120kW. Technické řešení zde přizpůsobujeme limitu konstrukčních výšek staré budovy a v jednom kroku tak řešíme stínění (slunolami) i větrání.

 

Povrch budovy redukujeme na vodorovné betonové pásy, cihlového odstínu, který se v příbuzných odstínech prolíná s interiérem. Prosvětlení interiéru zajišťují průběžná okna bez zbytečného detailu a dělení. Krystal simulačního centra je řešen jako dvouplášťová fasáda s exteriérovou vrstvou z profilovaného skla (copilit).

 

ETAPIZACE

Předložené řešení klade větší nároky na zachování chodu školy během výstavby. Krátkodobé snížení komfortu provozu je vyváženo dlouhodobými benefity ve formě budoucího provozu bez kompromisů. Budovu A navrhujeme v první fázi výstavby zpřístupnit východním schodištěm. V první fázi stavby bude vybudován suterén parkovací části a navrhované zastřešení haly mezi křídly budovy A. Následně bude zřízen krytý přístupový koridor z hranice parcely na jihu (chodníku) k současnému vstupu do budovy A. Odstranění koridoru bude provedeno až v závěrečné dokončovací fázi, kdy bude plně funkční vstup do nové části a zprovozněno propojení ve 2. až 4. NP. Poslední fází bude dokončení části haly na místě koridoru.

 

ZÁVĚR

Kvalita prostředí stavby se promítá do činnosti, pro něž je stavba určena. Hledali jsme koncepci, která se zaměřuje na vyvážené prostředí pro studenty i pedagogy, která nabídne možnost společenských kontaktů i soustředěného studia. Sjednotili jsme do jednoho celku starou i novou část a vytvořili nový veřejný prostor odpovídající významu fakulty.

.

 

bottom of page